Chia sẻ tin này:

Nhà phố Senturia An Phú Quận 2 – chỉ 160 triệu/m2 đất

1 tháng trước
Song hành

🏡 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́, 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐮𝐝 𝐤𝐡𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐

📮 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́: 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 – 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂𝐲. 𝐒𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐌𝐲̃ 𝐓𝐀𝐒, 𝐒𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐦𝐚́𝐭.

📮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐚̣𝐢 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟐 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟗𝟎% 𝐂𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝟐 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐭.

– 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧: 30% giãn đến T12/3023
– 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 nhanh: Chiết Khấu lên đến 3️⃣0️⃣%

🎁 Tặng gói nội thất: lên đến 2 tỷ 🔥🔥🔥

👉𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍
– 𝐐𝐮𝐲 𝐦𝐨̂: 𝟖,𝟔𝐡𝐚
– 𝐐𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟑𝟓𝟓 𝐜𝐚̆𝐧:
+ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́: 𝟓𝐱𝟏𝟓, 𝟔𝐱𝟏𝟖, 𝟔𝐱𝟐𝟎, 𝟔𝐱𝟐𝟏,𝟓
+ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢: 𝟕𝐱𝟏𝟕, 𝟕𝐱𝟐𝟏
+ 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩: 𝟗𝐱𝟐𝟐, 𝟗𝐱𝟐𝟑,𝟓
+ 𝐁𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨: 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂ .
– 𝐃𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨: 𝐐𝐮𝐲́ 𝐈𝐈𝐈/ 𝟐𝟎𝟐𝟒.
– 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩.
– 𝐀𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝟐𝟒/𝟕: 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐦, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂, 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡.

👉𝐂𝐀́𝐂 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐀́𝐂 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍
+ Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜: 𝐅𝐃𝐀𝐓- 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞.
+ Đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧: 𝐎𝐧𝐠 &𝐎𝐧𝐠 – 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞.

Chia sẻ tin này: