Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng cập nhật 2023

Chia sẻ tin này:

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là một loại hợp đồng được sử dụng khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp đang muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vậy hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là gì? Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng 2023 như thế nào?

Định nghĩa “Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng”?

Theo điều 385 của Bộ Luật dân sự năm 2015 đã quy định: Hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc là chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Theo đó, ta có thể hiểu, hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng cũng là thỏa thuận giữa bên cho thuê đất và bên thuê đất về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng có thể được các bên giao kết bằng hình thức như lời nói, văn bản hoặc bằng những hành vi cụ thể.

Tuy nhiên, để có thể đảm bảo an toàn về mặt pháp lý và giúp hai bên tránh những rủi ro, tranh chấp, thì hợp đồng nên được lập thành văn bản và nên được có công chứng, chứng thực.

sHợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

Nội dung cần có trong hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng?

Nội dung của hợp đồng thuê đất sẽ có các điều khoản như:

 • Thông tin của bên đất và bên thuê đất
 • Thông tin về mảnh đất để cho thuê: Diện tích, loại đất, tình trạng pháp lý, tài sản gắn liền với đất
 • Giá và phương thức thanh toán tiền thuê
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hợp đồng
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng chi tiết nhấ

Các bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

Hôm nay, ngày ………… tháng …….. năm ……… tại ………………………………………..
Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên A):
Ông/Bà: …………………………………………………………… Sinh ngày: ……/………/……..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………….
Cấp ngày: …./……../……… tại: ……………………
Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………….. Fax: …………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………………………
Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………….
BÊN THUÊ ĐẤT (Gọi tắt là bên B):
Ông/Bà: …………………………………………………….. Sinh ngày:………./……../………….
CNND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………………….
Cấp ngày……./……./……..tại …………………….
Thường trú tại: ………………………………………………………………………………………….
Đại diện cho (đối với tổ chức):……………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………………………… Fax:……………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………
Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………….
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng với nội dung sau:
Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích đất:
…………………………………………………………………. m2 thuộc chủ quyền của bên A
tại ……………………………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …… do ……………. cấp ngày ……
tháng …… năm …
Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………..
1.2. Mục đích thuê đất: dùng để xây dựng nhà xưởng sản xuất.
Điều 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê đất là ………………………………………………………… năm (bằng chữ: …………………………………………………)
Được tính từ ngày ……… tháng ……… năm …….. đến ngày …….. tháng ………. năm ……….
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận
thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê đất; Bên B được nhận lại toàn bộ vật liệu do mình mua sắm và xây dựng trên đất (những vật liệu này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
Điều 3. GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Giá thuê đất là: ……………………………………..VNĐ/m2(ha)/năm(tháng), (bằng chữ: ……………………………………………………………………đồng).
Bên B sẽ trả trước cho Bên A ……………………………………………. năm (tháng) tiền thuê nhà là: …………………….. VNĐ (bằng chữ: ………………………………………………………………….. đồng)
Sau thời hạn ………………………………… năm(tháng), tiền thuê đất sẽ được thanh toán …………………………………… năm(tháng) một lần vào ngày…………………………. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.
Phương thức thanh toán:…………………………………………………………………………
Điều 4. NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN
4.1. Nghĩa vụ bên A:
4.4.1. Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và
hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
4.1.2. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều
kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
4.1.3. Bên A bàn giao toàn bộ các tài sản trên đất (nếu có) thuận ngay sau khi ký
kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
4.2. Nghĩa vụ của Bên B:
4.2.1. Sử dụng đất đúng mục đích thuê, đúng ranh giới, không hủy hoại làm
giảm giá trị của đất, khi cần sửa chữa cải tạo đất theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ
bàn bạc cụ thể với Bên A.
4.2.2. Thanh toán tiền thuê đất đúng thời hạn và phương thức thanh toán đã ghi
trong hợp đồng này cho Bên A.
4.2.3. Có trách nhiệm về tài sản trên đất của bên A (nếu có)
4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất của Bên
A theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4.2.5 Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện
trạng đã ghi trong hợp đồng này.
Điều 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân…………………………………………………………….
Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.
Điều 6: CAM KẾT CHUNG
6.1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng.
6.2. Bên A và Bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Nghĩa vụ của Bên A là
quyền của bên B và ngược lại.
6.3. Trường hợp một trong hai Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì Bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường
thiệt hại.
6.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

………………….., ngày…… tháng……. năm……..

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn làm hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Cần liệt kê yêu cầu, nghĩa vụ và những quy định của các bên trong hợp đồng
Cần liệt kê yêu cầu, nghĩa vụ và những quy định của các bên trong hợp đồng

Đối với hợp đồng thuê đất để làm nhà xưởng, bên cho thuê và bên thuê phải liệt kê yêu cầu, nghĩa vụ và những quy định của các bên. Trong đó, những nội dung sau bắt buộc phải được thống nhất:

– Điều khoản chủ thể:

 • Hợp đồng phải quy định rõ chủ thể của hợp đồng này là ai.
 • Ai có thẩm quyền đại diện ký kết Hợp đồng;

– Điều khoản về “Đối tượng hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng”:

Thông tin về đất thuê sẽ bao gồm:

 • Thửa đất số
 • Tờ bản đồ số
 • Địa chỉ của thửa đất
 • Diện tích đất
 • Hình thức sử dụng đất
 • Sử dụng riêng hay Sử dụng chung
 • Mục đích sử dụng đất
 • Thời hạn sử dụng đất
 • Nguồn gốc sử dụng

– Điều khoản về “Thời hạn thuê đất làm nhà xưởng”:

 • Cần quy định rõ thời hạn thuê đất bao nhiêu năm
 • Sau khi hết thời gian thuê, có được thuê tiếp hay không?

– Điều khoản về “Mục đích thuê”:

Cần quy định rõ ràng về mục đích thuê đất: Cụ thể là để làm kho/nhà xưởng sản xuất.

– Điều khoản về “Giá thuê và phương thức thanh toán”:

 • Cần quy định rõ giá thuê đất tính như thế nào?
 • Việc điều chỉnh về giá thuê được tính theo căn cứ nào;
 • Thời gian thanh toán theo năm hay trả một lần;
 • Phương thức thanh toán thuê đất như thế nào?

– Điều khoản về “Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và nộp lệ phí”:

Cần có quy định rõ, bên thuê hay bên cho thuê sẽ có trách nhiệm thực hiện đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và nộp lệ phí (thuế thu nhập cá nhân; thuế GTGT; thuế môn bài).

– Điều khoản về cam kết và bảo đảm của đôi bên:

Quy định rõ khoản các bên cam kết như thế nào.

– Điều khoản về quyền được ưu tiên mua mảng đất:

Trong thời hạn thuê đất, nếu bên cho thuê có nhu cầu bán đất, bên thuê sẽ được quyền ưu tiên mua

– Điều khoản về ưu tiên thuê đất:

Trường hợp bên cho thuê bán đất cho một bên thứ ba và bên thứ ba đó đang có nhu cầu cho thuê đất thì bên thuê hiện tại được quyền ưu tiên thuê đất.

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp đến bạn Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng cập nhật mới nhất 2023, cũng như một số hướng dẫn làm hợp đồng thuê đất đơn giản. Hy vọng bài viết này giúp bạn giải đáp được mọi thắc mắc và nắm được những nội dung cần thiết.

Nguồn: Batdongsan.com

Fanpage: Gia Phat Investment | Facebook

Chia sẻ tin này:

Các tin liên quan

Chủ đề mới nổi bật
Bán dự án bất động sản nổi bật 

Bán căn hộ Vinhomes Central Park

Bán căn hộ Vinhomes Grand Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Smart City

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

Dự án căn hộ chung cư Vinhomes Golden River

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Boulevard

Dự án căn hộ chung cư Lumiere Riverside

Dự án căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền

Dự án căn hộ chung cư Masteri Centre Point

Xem thêm